Ο δημιουργικός εκπαιδευτικός

• Είναι ο ίδιος δημιουργικός, αντιλαμβανόμενος και υιοθετώντας ο ίδιος τη δημιουργικότητα ως μια ικανότητα δημιουργίας του νέου.

• Χρησιμοποιεί σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας.

• Υιοθετεί μεθόδους διδασκαλίας που προάγουν τη δημιουργικότητα και δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν τη δημιουργική τους σκέψη.

• Δεν προσφέρει έτοιμες λύσεις, αλλά δίνει στους μαθητές χρηστικές πληροφορίες που θα τους χρησιμεύσουν σαν πηγές ή σαν εργαλεία για την παραγωγή ιδεών με απώτερο στόχο την επίλυση προβλημάτων.

• Τις εσφαλμένες απαντήσεις ούτε τις απορρίπτει, ούτε τις κατακρίνει και προφανώς ούτε τις βαθμολογεί αρνητικά, αλλά αντιθέτως τις εντάσσει στο πλαίσιο της ανατροφοδοτικής διαδιακασίας.

• Ιχνηλατεί τη μεθοδολογική του παρέμβαση στηριζόμενος σε ευέλικτες διαδικασίες που του επιτρέπουν να αναπροσαρμόζει το μεθοδολογικό του πλαίσιο.

• Αξιοποιεί τη συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον, στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών και προσδιορισμών αξόνων δράσης.

ημιουργικός εκπαιδευτικός